Eigendomsvoorbehoud

Na levering blijft Roodenburg eigenaar van geleverde zaken, zolang opdrachtgever: a) tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen; b) voor verrichte werkzaamheden niet betaalt; c) vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, rente en (incasso)kosten, niet heeft voldaan, waarbij de administratie van Roodenburg bepalend is.

Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze zaken op geen enkele wijze bezwaren, ook niet binnen de normale bedrijfsvoering. Opdrachtgever staat er jegens Roodenburg voor in dat die zaken niet zullen zijn bezwaard.

Nadat Roodenburg haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag zij de geleverde zaken onmiddellijk en zonder enige belemmering terug halen. Opdrachtgever staat Roodenburg toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden. Opdrachtgever staat er voor in dat Roodenburg de plaats kan betreden en de zaken kan terughalen.

Als Roodenburg geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan Roodenburg te verpanden dan wel daarvoor vervangende zekerheid te stellen, op een wijze als door Roodenburg bepaald.